Snølast på tak
Generelt
Snølaster utgjør en ekstra påkjenning på takkonstruksjonen. Dersom snølasten blir større enn det taket er dimensjonert for, må det settes i verk tiltak i form av snømåking e.l. Montering av snøfangere hindrer snø fra å rase ned og vil på den måten kunne bidra til å øke snølasten.
Hva tåler taket?
Bygninger oppført etter 2001 skal være dimensjonert for snølaster som i gjennomsnitt kan forventes å inntreffe hvert 50.år. Snølaster på mark som samsvarer med dette kravet er definert i NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008.
Der er snølastene tabellert kommunevis referert til kommunesenteret og i tillegg er det oppgitt regler for å beregne snølastene på steder som ligger høyere enn kommunesenteret. Dette betyr at for å finne denne snølasten ("karakteristisk snølast") på et gitt sted, må en kjenne til hvor høyt stedet ligger i forhold til kommunesenteret.
Snølaster blir oppgitt i kN/m2 (leses kiloNewton pr. kvadratmeter). 1kN/m2 tilsvarer ca. 100kg/m2.
Karakteristiske snølaster for alle landets kommuner finner du her
I tabellen er det listet opp noen eksempler på karakteristiske snølaster.
Karakteristisk snølast er snølasten på flatmark, og selv om denne størrelsen er et godt utgangspunkt, er den ikke uten videre lik den tilsvarende snølasten pr m2 takflate. (Se på menypunktene under "Teknisk informasjon" for å finne mer stoff om dette.)
Byggeiere bør kjenne til hvor stor snølast bygningene opprinnelig er dimensjonert for å tåle. Er dette ukjent, vil det ofte være mulig å beregne verdiene på grunnlag av tegninger og annet underlagsmateriale, eller ved eventuelt å inspisere takkonstruksjonen (særlig aktuelt for enklere byggverk). Ofte vil slikt materiale ikke eksistere og da kan oppstillingen i neste hovedavsnitt være en god veiledning.
Snølast og eldre bygninger
  • Bygninger oppført i perioden 1979 - 2001 skal i utgangspunktet være dimensjonert for snølaster i samsvar med NS 3479.
    Denne lister opp snølaster kommunevis med returperiode 5 år. (D.v.s. at dette er snølaster som i gjennomsnitt kan forventes å inntreffe hvert 5.år.) Disse snølastene ligger i all hovedsak i området 1,5 - 3,5 kN/m2. I tabellen er også disse snølastene oppgitt for noen utvalgte steder.
  • Bygninger som er oppført i perioden 1970 - 1979: Maksimal snølast kan forsiktig anslåes til 1,5 kN/m2.
  • Bygninger oppført i perioden 1949 - 1969: Lette takkonstruksjoner 1,5 kN/m2.
                   Tunge takkonstruksjoner kan normalt tåle noe høyere belastninger.
    Dette er også forsiktige anslag. Til tunge takkonstruksjoner hører bl.a. tak som er, eller opprinnelig var, tekt med takstein,skifer o.l.
De siste verdiene er hentet fra Melding HO-1/2001 utgitt av SBI.
Snølast og snøfangere ved "bratte" tak.
Bratte tak i denne sammenhengen sikter til tak med takvinkler større enn 30o På tak av denne typen uten snøfangere har det lett for å drysse/rase ned snø slik at snølasten reduseres. Ved montering av snøfangere hindres dette og snølasten kan øke betydelig. Eksempelvis vil den dimensjonerende snølasten kunne øke med 100% når det monteres snøfangere på et tak med takvinkel 45o. Det anbefales at nyere bygninger dimensjoneres med tanke på ettermontering av snøfangere, men dersom dette ikke skulle være tilfelle kan det til tider bli nødvendig å måke taket. Se også Snøkrokkalkulator Sps.
Måling av snølaster
Den enkleste målemetoden består i å måle snødybden på taket. Kjenner en snøens tyngdetetthet kan snølasten beregnes. Det er selvfølgelig viktig at målingene foretaes på representative steder på taket. Når snøens tyngdetetthet er ukjent bør verdiene fra tabellen nedenfor gi resultater med en rimelig sikkerhetsmargin.
Tabell: Snødybder ved ulike snølaster.
Snøtype Tyngdetetthet Snølast [kN/m2]
1,5 2,5 3,5 4,5
Gammel snø 3kN/m3 0,5m 0,8m 1,2m 1,5m
Våt snø 4kN/m3 0,4m 0,6m 0,9m 1,1m
Det er også mulig å beregne snølasten ved å ta ut vertikale prøver av snølaget og veie disse.
Eksempler på karakteristiske snølaster
Tabell med eksempler på karakteristiske snølaster
Sted Karakteristiske snølaster [kN/m2]
Returperiode 50år nasjonalt tillegg NA:2008 til NS-EN 1991-1-3. Returperiode 5år NS 3479
Kongsberg 5,0 3,5
Drammen 3,5 3,5
Oslo 0-150 m.o.h. 3,5 2,5
Oslo 151-250 m.o.h. 4,5 2,5
NordAurdal 4,5 2,5
Lillehammer 4,5 2,5
Hamar 3,5 2,5
Fredrikstad 2,5 2,5
Vinje 5,0 2,5
Kristiansand 4,0 3,5
Stavanger 1,5 1,5
Voss 3,0 2,5
Gaular 3,0 2,5
Ørsta 4,5 3,5
Trondheim 3,5 2,5
Agdenes 4,0 3,5
Steinkjer 4,5 3,5
Namskogan 7,5 3,5
Vefsn 5,0 3,5
Saltdal 4,5 3,5
Bodø 4,0 2,5
Tromsø 6,0 3,5
Bardu 5,0 3,5
Alta 4,5 2,5
Nordkapp 5,0 2,5
Alle verdiene gjelder for kommunesenteret når ikke annet er opplyst
tilbake opp
© Snøfangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt. MB
oppd191216