Veiledning for brukere av snøkrokkalkulator 2

vinkeltak Fig.1 viser en skjematisk horisontalprojeksjon av et symmetrisk vinklet saltak. Taket besiår av 4 deler A,B,C og D. For å beregne krokbehovet på A og B, finner en mønelengden m1 og den tilhørende avstanden fra takskjegg til møne. Disse verdiene legges inn i snøkrokkalkulatoren. Resultatet multiplisert med to er krokbehovet. Krokene fordeles i samsvar med prinsippene i leggemønsteret.("Overskuddet" på del B brukes på del A.) Tilsvarende beregninger utføres for del C og D. Denne metoden er ikke avhengig av at delene har samme bredde slik som taket på fig.1
For å finne krokbehovet på en enkeltdel som f.eks B, kan en regne ut summen av m1 og l1 og dele resultatet på 2. Ved å legge denne verdien inn i snøkrokkalkulatoren,beregnes krokbehovet. Denne fremgangsmåten kan brukes ved utbygg av "T" typen. Leggemønsteret vil normalt gi et lite overskudd av kroker. Disse plasseres med fordel ved gradrennene. (For takdeler av type A og D, blir det ofte litt for "lite" kroker når en følger leggemønsteret, men dette har sin årsak i beregningsmetodene for leggemønsteret. Antall kroker blir beregnet korrekt.)
Prinsippet kan også benyttes for beregninger på valmtak.  (Og på triangulære takflater.)
opp
© Snøfangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt. MB
oppd.191216