logo
ááááááááááfram
áááááááááátilbake
Brukerveiledning
Merknader
Denne veiledniingen forutsetter at den aktuelle bygningen ikke ligger så tett inntil andre bygninger e.l. at snøforholdene på taket avviker vesentlig fra de på en frittliggende bygning.
I motsatt fall se på "Beregning av snølaster" eller søk kompetent hjelp. Det samme gjelder for tak med nivåforskjeller og/eller spesielle oppbygg.
De som søker mer grunnleggende informasjon om dimensjonering etc. henvises til de ulike emmnene under "Teknisk informasjon".
Veiledningen forutsetter videre at snøkrokkalkulatoren(e) er tilgjengelig.

Hvordan beregne antall snøfangerkroker?
(Kjenner du stoffet og har opplysningene klare, kan du gå direkte til Valg av snøkrokkalkulator)
Ellers kan framgangsmåten summeres slik:
 1. Bestem hvilke deler av taket som skal sikres.
 2. Skaff nødvendige bakgrunnsdata for beregningene.
Til punkt 1:
En korrekt dimensjonert takkonstruksjon skal tåle usymmetriske snølaster, men dette er normalt ingen gunstig lastfordeling, og det anbefales derfor å rassikre begge sider av taket. Rassikring på deler av en takflate kan gi store statiske og dynamiske påkjenninger på snøfangerkrokene i grensesonene. Såfremt det ikke blir tatt hensyn til dette må en slik løsning frarådes. Det er også verdt å merke seg at et rassikret felt må fortsette opp til mønet. Dette betyr at dersom en f.eks. vil sikre et utbygd inngangsparti må også "hovedtaket" sikres.
Framgangsmåten er ellers å dele opp taket i hensiktsmessige takflater og beregne hver takflate for seg v.h.a. snøkrokkalkulatoren. Et saltak har to (gjerne like) takflater.
á
Punkt2 blir gjennomgått i neste hovedavsnitt
Oversikt over nødvendige tak-, snø- og taksteins-data.
 1. Snølast:
  Snølasten settes inn i kN/m2. 1kN (1000 Newton) tilsvarer ca 100kg Hvordan du velger snølast finner du mer om her
  áá.
 2. Takdimensjoner:
  • Finn målene på de aktuelle takflatene og ta rede på takvinklene.
   áá
  • Hvis alle takflatene er rektangulære gå til punkt 3.
   áá
  • Hvis noen av takflatene er triangulære eller trapesformete, bruker du gjennomsnittslengdene som vist på figurene under. Relatert stoff fra "Veiledningáforásnøkrokkalkulator" finner du her.

   trekanttaká trapestak
 3. Taksteintyper:
  For å beregne antall snøfangerkroker må du ha kjennskap til friksjonsegenskapene til taksteinen. Det er tre grupper å velge mellom og tabellen under viser inndelingen.
  Overflater
  Takstein Overflate Friksjonskoeffisient
  Glassert teglstein glatt 0,05
  Teglstein (uglassert)
  Betongtakstein ubeh.
  eller lakkert.
  normal 0,25
  Betongtakstein med
  overflatebehandling
  som gjør steinen
  spesielt ru.
  grov 0,5
  á
  Mer informasjon om takstein her
  Er du bare ute etter å finne nødvendig antall snøfangerkroker kan du hoppe over resten og gå til snøkrokkalkulator1.
  á
  For å få tegnet leggemønster er det nødvendig å vite om taksteinen er enkeltkrum eller dobbeltkrum og programmet må kjenne til antall rekker med takstein og antall takstein pr rekke. Hvordan dette gjøres finner du mer om i "Valg av snøkrokkalkulator".
Valg av snøkrokkalkulator
 • Innenfor webområdet finnes det tre kalkulatorvarianter for beregninger relatert til Snøfangerkroken®.
 • Snøkrokkalkulator 1 og Snøkrokkalkulator 2 kommer vi straks tilbake til, tetthetskalkulatoren er beregnet til mer spesielle formål og blir nærmere omtalt under menypunktet "Dimensjoneringsgrunnlag".
 • Snøkrokkalkulator 1 er primært innrettet for beregninger med betongtakstein av nyere typer eller steintyper med noenlunde tilsvarende mål.
  Programmet gjør beregninger med utgangspunkt i innlagte taksteinstyper.
 • Dreier det seg om teglstein eller mer spesielle typer av betongtakstein er det naturlig å velge Snøkrokkalkulator 2 Denne kalkulatoren er universelt anvendbar og kan benyttes til alle taksteinstyper.
  Her er det imidlertid nødvendig å legge inn byggemål for den aktuelle taksteinen.
Snøkrokkalkulatorene har egne veiledninger som gir nærmere opplysninger om bruken
Bruk av snøkrokkalkulatorene
 • Beregninger:
  Sett inn nødvendige data i snøkrokkalkulatorene og finn krokantall og leggemønster for de ulike takdelene. Benytt hjelpemulighetene på snøkrokkalkulatoren hvis du er usikker på noe.
  Det er fornuftig å skrive ut leggemønstrene fortløpende. (De kan også lagres.)
  Når takflatene ikke er rektangulære, kan ikke leggemønstrene fra snøkrokkalkulatoren brukes uten videre og en individuell tilpasning kan være nødvendig.
  Det nødvendige antall snøfangerkroker finnes ved å summere tallene for de enkelte takflatene.
  Det er ikke nødvendig å ta spesielle hensyn til "normale" forekomster av diskontinuiteter på takflaten slik som skorsteiner,takhatter,takvinduer o.l. når en beregner antall snøfangerkroker.
tilbake opp startside fram
© Sn°fangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt.MB
oppd.220505